Weź dofinansowanie na szkolenie pracowników

Fotolia_86849553_Subscription_Monthly_XXLFundamentem sukcesu każdej firmy są ludzie. Kompetencje pracowników mają szczególne znaczenie w branży usługowej, gdzie do wyboru jest strategia oparta o cenę lub o jakość. Aby mieć jak najlepszą jakość, należy zadbać nie tylko o infrastrukturę i produkt, ale przede wszystkim o kwalifikacje kadry. Czyli po pierwsze szkolić, po drugie szkolić i po trzecie… szkolić.

Często potrzeby szkoleniowe znajdują się na końcu listy potrzeb (wydatków) po remontach, akcjach marketingowych etc. Warto jednak zdecydowanie postawić na inwestycję podnoszącą kwalifikacje, w szczególności, że projekty szkoleniowe można sfinansować m.in. z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

KTO MOŻE WNIOSKOWAĆ O DOFINANSOWANIE?

O środki z KFS może ubiegać się każdy pracodawca dla siebie i swoich pracowników. Pracodawcą jest każda osoba zatrudniająca min. 1 osobę na umowę o pracę (nie jest ważny wymiar etatu).

Z JAKICH FORM WSPARCIA MOŻESZ  SKORZYSTAĆ?

Możesz uzyskać dofinansowanie na:

  • szkolenia,
  • kursy,
  • studia podyplomowe,
  • egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji i uprawnień zawodowych,
  • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu.

JAKA JEST WYSOKOŚĆ DOFINASOWANIA?

Mikrofirmy otrzymują 100% dofinansowania, pozostałe firmy (małe, średnie, duże) – 80% całkowitych kosztów kształcenia. Na każdego pracodawcę lub pracownika można pozyskać bezzwrotne dofinansowanie. Kwota przyznana na szkolenie dla jednego pracownika nie może przekroczyć w danym roku 300% przeciętnego wynagrodzenia tj. ok. 12 000 zł na jedną osobę. Dofinansowanie ma formę pomocy de minimis.

JAK OTRZYMAĆ WSPARCIE?

Należy złożyć we właściwym dla siebie Powiatowym Urzędzie Pracy (w miejscu siedziby lub wykonywania działalności) wniosek o dofinansowanie kształcenia ustawicznego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Urząd ma 30 dni od daty złożenia wniosku na udzielenie odpowiedzi. W przypadku braków lub błędów, urzędnik wzywa osobę składającą wniosek w terminie 7 dni. O otrzymaniu dofinansowania decyduje kolejność składania wniosków.

W 2016 R. PRACODAWCA BĘDZIE MÓGŁ UZYSKAĆ ŚRODKI NA:

  • wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego, tj. pozostającego

w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, mającego na celu uzyskanie lub uaktualnienie kompetencji do celów zawodowych.

  • wsparcie kształcenia zawodowego pracowników, którzy mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.
  • wsparcie młodych, nowo zatrudnionych pracowników na podstawie umów, o których mowa w art. 150f ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Pracodawca zawiera z pracownikiem umowę określającą prawa i obowiązki stron. Pracownik, który nie ukończył kształcenia ustawicznego finansowanego ze środków KFS z powodu rozwiązania przez niego umowy o pracę lub rozwiązania z nim umowy o pracę, jest obowiązany do zwrotu pracodawcy poniesionych kosztów. Pracodawca ma natomiast obowiązek zwrócić pobrane na ten cel środki KFS.

Kluczowy w aspekcie pozyskania środków na szkolenia z Krajowego Funduszu Szkoleniowego jest czas złożenia, gdyż w momencie ogłoszenia przez dany Powiatowy Urząd Pracy naboru na wnioski w tym zakresie, decydujące znacznie ma kolejność zgłoszeń. Warto więc śledzić aktualności na stronach PUP, a nawet telefonicznie pytać, czy taki nabór jest prowadzony. (…)

Piotr Tabor www.hoteleplus.pl

Czytaj więcej w Beauty Inspiration 3/2016

Skontaktuj się z nami!

Facebook

YouTube